Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων»

Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-100 / Αριδαία Πέλλας, 01.04.2015

 
Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του «Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων» - «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.»

 Αγαπητό μέλος,
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» (ιδιαιτέρως: άρθρο 10, άρθρο 11 §1 έως §4, άρθρο 12 §1, άρθρο 19, άρθρο 20, άρθρο 21 §1 έως §5, §9, §11, §12 και άρθρο 24) και κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» Νο.44, της 04.02.2015, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου, καλούν τα Τακτικά Μέλη του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και στη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2015-2016, που αμφότερα θα διεξαχθούν στις 16 Μαίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρες:
 • 10:00 π.μ. στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43) και
 • 9:00 μ.μ. στην Αριδαία Πέλλας, όπου και η Έδρα του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», και ειδικότερα στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο (είσοδος Αριδαίας – είναι το κλειστό θέατρο / χώρος εκδηλώσεων της πόλης).

Ημερήσια Διάταξη
 1. Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. & ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής, ενόψει των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2015-2016.
 2. Εισήγηση - Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τα θέματα του κλάδου.
 3. Υποβολή και Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. (Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ.) της 31.12.2014.
 4. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Kαταστάσεων και του Οικονομικού Απολογισμού της 31.12.2014 μετά του Προσαρτήματος και της Ετήσιας Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου από την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τη διαχειριστική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014, και έγκριση των πράξεων και των ενεργειών τους, για την εν λόγω περίοδο.
 6. Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για το 2015.
 7. Διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2015-2016.
 8. Ορισμός της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής ως αρμόδια για τον έλεγχο της χρήσης 2015.
 9. Λοιπά Θέματα.
Σημειώνουμε ότι το κάθε μέλος του Συνδέσμου θα παρευρεθεί είτε μόνο στην Αθήνα είτε μόνο στην Αριδαία Πέλλας, ανάλογα με τι το διευκολύνει. Ο Διοικητικός Απολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις θα αναρτηθούν και στο δικτυακό τόπο του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», www.microhydropower.gr.

Εξόφληση Συνδρομών

Στην τακτική Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, ως εκ τούτου παρακαλούμε:
 • αφενός για την άμεση εξόφληση των οφειλών του 2014 και
 • αφετέρου για την οικονομική τακτοποίηση για το 2015.
Με δεδομένη της ανάγκη ουσιαστικών ενεργειών για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου η πληρωμή των συνδρομών είναι απολύτως αναγκαία.

 
Η εξόφληση των οφειλών μπορεί να γίνει μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, στις 16.05.2015.

Υπενθυμίζουμε τον Αρ. Λογ. Alpha Bank («Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.»): 873.00.2002.004460 και IBAN GR79 0140 8730 8730 0200 2004 460.

Υποψηφιότητες

Με βάση το άρθρο 10 §2 - §4 και το άρθρο 11 §1 - §3, οποιοδήποτε ταμειακά τακτοποιημένο μέλος του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» που δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του νέου Δ.Σ. του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.». Η υποψηφιότητα γνωστοποιείται εγγράφως προς το Δ.Σ. του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», στο επίσημο e-mail του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.»: grammateia@microhydropower.gr, έως τις 13.05.2015, δηλαδή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής  στις αρχαιρεσίες (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) πλήρες έτος ως μέλη του Συνδέσμου, ενώ υποψηφιότητα για να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. μπορεί να θέσει κάθε μέλος τακτικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που είναι ταμιακά τακτοποιημένο και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) πλήρες έτος ως μέλος του Συνδέσμου. Τα νομικά πρόσωπα δικαιούται να θέσουν μία και μόνο υποψηφιότητα μέσω ενός από τους εκπροσώπους τους.

Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από τις 11:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ. στην Αθήνα και από τις 20:00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ. στην Αριδαία Πέλλας, λόγω του περιορισμένου χρόνου μίσθωσης των αιθουσών.

Με βάση το άρθρο 21 §9, η ψήφος στις αρχαιρεσίες είναι μυστική, και ως εκ τούτου χρειάζεται η ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ του κάθε μέλους του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.». Κάθε μέλος ψηφίζει με μία (1) μόνο ψήφο.

Απαρτία

Γίνεται μνεία του Άρθρου 21 §5 (Απαρτία):

α) Στη πρώτη συνέλευση των μελών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστο του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Aν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση των μελών, συγκαλείται νέα, με τα ίδια θέματα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, με πρόσκληση που αποστέλλεται πριν από τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες. Στη δεύτερη αυτή συνέλευση απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστο, του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Aν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται, με τους ίδιους όρους και τρίτη συνέλευση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

β) Kατ’ εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού και για λήψη αποφάσεως για διάλυση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., απαιτείται, πάντοτε, η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστο αριθμού των μελών.

Εκπροσωπήσεις

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.» επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από έτερο μέλος (για όλα τα θέματα, πλην της ψήφου στις αρχαιρεσίες όπου δεν ισχύει η εκπροσώπηση από άλλο μέλος και είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία), ισχύουν οι μέχρι τώρα εκπροσωπήσεις, όπως μας έχουν γνωστοποιηθεί, εκτός και αν μας ενημερώσετε εγκαίρως για αλλαγές. Σημειώνουμε, ότι ισχύουν οι σχετικές καταστατικές διατάξεις:

 • Άρθρο 19 §3 (Εκπρόσωποι): Κάθε μέλος-Νομικό πρόσωπο μετά την εισδοχή του, με έγγραφό του προς τον «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», ορίζει τον εκπρόσωπό του στη Συνέλευση, που πρέπει να είναι εταίρος ή μέτοχος ή Διευθυντικό Στέλεχος ή μέλος του ΔΣ της εταιρίας.
 • Άρθρο 19 §4 (Aντικατάσταση Εκπροσώπων): Τα μέλη-Νομικά πρόσωπα μπορούν ελεύθερα και οποτεδήποτε, να αντικαταστήσουν τον εκπρόσωπό τους στη Συνέλευση. H αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ από την επόμενη ημέρα, που το σχετικό γι’ αυτή έγγραφο θα περιέλθει στο «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.».
 • Άρθρο 21 §3  (Eκπροσώπηση): Kάθε μέλος της Συνελεύσεως μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στον Πρόεδρο της και κατατίθεται σε αυτόν, πρίν από την έναρξη της συνεδριάσεως. O εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό του εκπροσωπουμένου μέλους, το οποίο θεωρείται παρόν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί πάνω από ένα άλλο μέλος.
 Συνάδελφοι, η συμμετοχή όλων μας στην τακτική Γ.Σ. είναι απολύτως απαραίτητη. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κλάδος τα τελευταία χρόνια είναι σε συνεχή αγώνα για την κατοχύρωση της θέσης των ΜΥΗΕ, την προοπτική του για τα επόμενα χρόνια, την επιστημονική αντιμετώπισή του και την απόκρουση επιθέσεων από κύκλους που αντιστρατεύονται στην ανάπτυξή του.

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα προσκληθούν το ΥΠΕΚΑ, η ΡΑΕ, το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ  και άλλοι φορείς.

Ο Σύνδεσμος έχει εξασφαλίσει μειωμένες τιμές για τη διαμονή των μελών του σε ξενοδοχεία της περιοχής των Λουτρών Λουτρακίου (Πόζαρ) που ανήκουν σε μέλη του Συνδέσμου & στο Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43).

Πρόγραμμα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Σάββατο 16/05    
            
10:00 πμ Έναρξη της Γ.Σ. στην Αθήνα, χαιρετισμοί, εισήγηση, τοποθετήσεις, αποφάσεις.
11:00 πμ Αρχαιρεσίες.
12:00 πμ Λήξη.
---------------------------
19:00 μμ Έναρξη της Γ.Σ. στην Αριδαία, χαιρετισμοί, εισήγηση, τοποθετήσεις, αποφάσεις.
20:00 μμ Αρχαιρεσίες.
21:00 μμ Λήξη.

Κυριακή 17/05                 
 
πρωί: Δυνατότητα επισκέψεων σε ΜΥΗΕ στην ευρύτερη περιοχή της Αριδαίας Πέλλας (λειτουργούν 13) ή ιαματικό-χαλαρωτικό μπάνιο στα Λουτρά Αριδαίας (φυσικά spa) ή εκδρομή στο χιονοδρομικό του Καιμακτσαλάν (1 ώρα) και Αγ. Αθανάσιο ή Παναγίτσα.

 

Αριδαία Πέλλας, 01.04.2015

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

      Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Σηφάκης                     Ηλίας Κακιόπουλος